dr Paweł Prędkiewicz

Informacje o konsultacjach:  link

Zainteresowania badawcze:

 • finanse opieki zdrowotnej
 • struktura kapitału przedsiębiorstw
 • rynki finansowe
 • healthcare finance
 • capital structure
 • financial markets

Obszary dydaktyki, szkoleniowe i doradcze:

 • Finanse opieki zdrowotnej
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Rynki finansowe
 • Ubezpieczenia
 • Ocena efektywności inwestycji
 • Health economics
 • Finanse międzynarodowe

Projekty badawcze:

 • Ekspert w projekcie „Portrety szpitali – mapy możliwości, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego ”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.6, Projekty Innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy UDA – POKL. 05.02.01-00-115/10–00 zawartej z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji
 • Sekretarz projektu oraz osoba odpowiedzialna za opracowanie statystyczne w projekcie „NAJLEPSZY SZPITAL – ocena funkcjonowania samodzielnych PZOZ województwa podlaskiego” – badanie szpitali na terenie województwa podlaskiego organizowanego przez Wyższą Szkoła Biznesu – Luis National University w Nowym Sączu przy współpracy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Ekspert z zakresu opieki zdrowotnej w projekcie dotyczącym badania partnerstw publiczno-prywatnych jako instrumentów do realizacji projektu infrastrukturalnego na obszarze granicznym Saksonii i Polski (PPPSAXPOL)

Dorobek naukowy:
Google Scholar : link

Baza UE:
link

Monografie:
Rozdziały w monografiach:

 • Bem Agnieszka, Prędkiewicz Paweł, Ucieklak-Jeż Paulina: Efektywność systemów ochrony zdrowia, w: System ochrony zdrowia – finansowanie, efektywność, restrukturyzacja / Ucieklak-Jeż Paulina, Bem Agnieszka (red.), 2014, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ISBN 978-83-7455-434-3, ss. 61-72
 • Bem Agnieszka, Prędkiewicz Paweł, Ucieklak-Jeż Paulina: Ewolucja systemu opieki zdrowotnej w Polsce, w: System ochrony zdrowia – finansowanie, efektywność, restrukturyzacja / Ucieklak-Jeż Paulina, Bem Agnieszka (red.), 2014, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ISBN 978-83-7455-434-3, ss. 35-49
 • Bem Agnieszka, Prędkiewicz Paweł, Ucieklak-Jeż Paulina: Modele systemów ochrony zdrowia, w: System ochrony zdrowia – finansowanie, efektywność, restrukturyzacja / Ucieklak-Jeż Paulina, Bem Agnieszka ( red. ), 2014, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ISBN 978-83-7455-434-3, ss. 11-21
 • Bem Agnieszka, Prędkiewicz Paweł, Ucieklak-Jeż Paulina: System finansowania opieki zdrowotnej w wybranych krajach, w: System ochrony zdrowia – finansowanie, efektywność, restrukturyzacja / Ucieklak-Jeż Paulina, Bem Agnieszka (red.), 2014, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ISBN 978-83-7455-434-3, ss. 23-34
 • Prędkiewicz Katarzyna, Prędkiewicz Paweł, Bem Agnieszka [i in.] : Hospital size as a determinant of profitability, w: Economic Theory& Economic Reality ETER 2014. The 5th International Scientific Conference, November 13-14 th, 2014, Bratislawa. [CD] / Brezina Ivan [i in.] ( red. ), 2014, University of Economics in Bratislava, ISBN 978-80-225-3884-8, ss. 1-10
 • Prędkiewicz Katarzyna, Prędkiewicz Paweł: Innovation and financial performance in turbulent economic situation – evidence from Visegrad Group , w: Economic Theory& Economic Reality ETER 2014. The 5th International Scientific Conference, November 13-14 th, 2014, Bratislawa. [CD] / Brezina Ivan [i in.] ( red. ), 2014, University of Economics in Bratislava, ISBN 978-80-225-3884-8, ss. 1-11
 • Prędkiewicz Paweł, Prędkiewicz Katarzyna: Healthcare Inequalities in European-OECD-countries, w: Ekonomická fakulta UMB Centrum výskumu sociálnej ekonomiky a podnikania a Inštitút ekonomických vied EF UMB. Sociálna ekonomika a vzdelávanie. Zborník vedeckých štúdií / Ľapinová Erika, Gubalová Jolana ( red. ), 2014, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ISBN 978-80-557-0623-8, ss. 1-8
 • Ucieklak-Jeż Paulina, Bem Agnieszka, Prędkiewicz Paweł: Finansowanie ochrony zdrowia, w: Finanse publiczne – wybrane zagadnienia / Kożuch Antoni, Ucieklak-Jeż Paulina, Książek Ewa (red.), 2014, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, ISBN 978-83-7455-409-1, ss. 123-136
 • Ucieklak-Jeż Paulina, Bem Agnieszka, Prędkiewicz Paweł: Prywatne wydatki na zdrowie jako determinanty stanu zdrowia osób starszych w Europie, w: Współczesne problemy społecznej gospodarki rynkowej / Ucieklak-Jeż Paulina (red.), 2014, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, ISBN 978-83-7455-422-0, ss. 205-215

Artykuły naukowe:

 • Bem Agnieszka, Siedlecki Rafał, Prędkiewicz Paweł [i in.] : Hospitals’ Financial Health in Rural and Urban Areas in Poland: Does It Ensure Sustainability?, w: Sustainability, vol. 11, nr 7, 2019, ss. 1-17, DOI:10.3390/su11071932
 • Siedlecki Rafał, Bem Agnieszka, Ucieklak-Jeż Paulina [i in.] : Rural Versus Urban Hospitals in Poland. Hospital’s Financial Health Assessment, w: Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 220, 2016, ss. 444-451, DOI:10.1016/j.sbspro.2016.05.519
 • Bem Agnieszka, Prędkiewicz Katarzyna, Prędkiewicz Paweł [i in.] : Determinants of Hospital’s Financial Liquidity, w: Procedia Economics and Finance, Elsevier, nr 12, 2014, ss. 27-36, DOI:10.1016/S2212-5671(14)00317-7
 • Bem Agnieszka, Ucieklak-Jeż Paulina, Prędkiewicz Paweł: Effects of inequalities in access to health services in rural areas in Poland, w: Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Aleksandras Stulginskis University, vol. 35, nr 4, 2013, ss. 491-497
 • Bem Agnieszka, Ucieklak-Jeż Paulina, Prędkiewicz Paweł: Income per bed as a determinant of hospital’s financial liquidity, w: Problems of Management in the 21st Century, Scientia Socialis, UAB, vol. 9, nr 2, 2014, ss. 124-131
 • Bem Agnieszka, Ucieklak-Jeż Paulina, Prędkiewicz Paweł: Measurement of health care system efficiency, w: Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Aleksandras Stulginskis University, vol. 36, nr 1, 2014, ss. 25-33, DOI:10.15544/mts.2014.003
 • Pauka Marek, Prędkiewicz Paweł: Determinanty dyskonta w notowaniach certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych na przykładzie FIZ Investors, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, nr 75, 2015, ss. 355-367, DOI:10.18276/frfu.2015.75-29
 • Prędkiewicz Katarzyna, Prędkiewicz Paweł: Chosen Determinants of Capital Structure in Small and Medium-Sized Enterprises – Evidence from Poland, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, nr 74, 2015, ss. 331-340, DOI:10.18276/frfu.2015.74/2-29
 • Prędkiewicz Katarzyna, Prędkiewicz Paweł: Patenty a struktura kapitału – badania w przedsiębiorstwach produkcyjnych w latach 2004–2012, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, vol. 1, nr 74, 2015, ss. 377-386, DOI:10.18276/frfu.2015.74/1-32
 • Prędkiewicz Katarzyna, Prędkiewicz Paweł: Płynność finansowa szpitali samorządowych w Polsce – wyniki badań empirycznych, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, nr 62, 2013, ss. 169-179
 • Prędkiewicz Katarzyna, Prędkiewicz Paweł, Węgrzyn Maria: Rentowność szpitali samorządowych w Polsce, w: Nauki o Finansach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 3 (20), 2014, ss. 28-43, DOI:10.15611/nof.2014.3.02
 • Prędkiewicz Katarzyna, Prędkiewicz Paweł: The Patents and Financial Performance of Firms – Evidence From Polish Manufacturing Companies, w: Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, vol. 10, nr 4, 2014, ss. 115-141
  Prędkiewicz Katarzyna, Prędkiewicz Paweł: Wybrane determinanty struktury kapitału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, nr 65, 2014, ss. 829-842
 • Prędkiewicz Katarzyna, Prędkiewicz Paweł: Zarządzanie kapitałem obrotowym szpitali samorządowych w Polsce, w: Zarządzanie i Finanse, Uniwersytet Gdański, nr 2/2, 2013, ss. 311-323
 • Prędkiewicz Paweł: Wpływ prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych na charakterystykę systemu zdrowia w wybranych krajach OECD, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, nr 65, 2014, ss. 583-593
 • Paweł Prędkiewicz, Abonamentowe systemy opieki zdrowotnej w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Koncepcje zmian w samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – doświadczenia i propozycje na przyszłość. Wrocław, 2004. – s. 135 – 144.
 • Paweł Prędkiewicz, Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. – 2006, nr 1103, s. 251 – 261.
 • Marek Pauka, Paweł Prędkiewicz, Aspekty kosztowe i przychodowe kontraktów w zakładach opieki zdrowotnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2008, nr 36, s. 47 – 53
 • Paweł Prędkiewicz, Identyfikacja potencjalnych problemów ze stosowaniem klasycznych metod wyceny przedsiębiorstw do samodzielnych publicznych ZOZ prace Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu. Kształtowanie wartości ZOZ nowym wyzwaniem menedżerów. Wrocław, 2011. -s. 93-103.
 • Paweł Prędkiewicz, Prywatni ubezpieczyciele jako podstawowe źródło finansowania opieki zdrowotnej w Europie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 266, s. 143-154.
 • Marek Pauka, Paweł Prędkiewicz, Zagadka dyskonta w wycenach zamkniętych funduszy inwestycyjnych z perspektywy inwestora Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. T.2. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012 s. 127-140.

Materiały konferencyjne [13]

 • Bem Agnieszka, Siedlecki Rafał, Prędkiewicz Paweł [i in.] : Determinants of hospital’s financial distress, w: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018) / Šoltés Michal (red.), 2018, Technical University of Kosice Faculty of Economics, ISBN 9788055327365, ss. 28-34
 • Bem Agnieszka, Prędkiewicz Paweł, Ucieklak-Jeż Paulina [i in.] : Outpatient spending and healthcare system’s efficiency. A key to achieve better outcomes? , w: 21th Annual International Conference Conference. Enterprise and Competitive Environment. Conference Proceedings / Kapounek Svatopluk, Krutilova Veronika ( red. ), 2018, Mendel University in Brno, ISBN 9788075095619, ss. 75-82
 • Bem Agnieszka, Prędkiewicz Paweł, Ucieklak-Jeż Paulina [i in.] : Technical efficiency of health care systems in CEE countries – DEA approach, w: 20 th Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment. Conference Proceedings / Kapounek Svatopluk, Krutilova Veronika ( red. ), 2017, Mendel University in Brno, ISBN 978-80-7509-499-5, ss. 68-77
 • Prędkiewicz Katarzyna, Prędkiewicz Paweł: Are R&D-Active SMEs in the Emerging Markets Financially Constrained? Self-Evaluation Approach, w: The Impact of Globalization on International Finance and Accounting. 18th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA) / Procházka David ( red. ), Springer Proceedings in Business and Economics, 2018, Springer International Publishing , ISBN 978-3-319-68761-2, ss. 27-34, DOI:10.1007/978-3-319-68762-9_3
 • Prędkiewicz Paweł, Prędkiewicz Katarzyna: Pecking Order Theory and Innovativeness of Companies, w: New Trends in Finance and Accounting. Proceedings of the 17th Annual Conference on Finance and Accounting / Procházka David ( red. ), Springer Proceedings in Business and Economics, nr 1, 2017, Springer International Publishing, ISBN 9783319495590, ss. 631-642
 • Siedlecki Rafał, Bem Agnieszka, Prędkiewicz Paweł [i in.] : Analysis of Short-Term Changes in Health Spending in CEE Countries: Creeping Trend Estimation, w: Finance and Sustainability. Proceedings from the Finance and Sustainability Conference, Wroclaw 2017 / Bem Agnieszka [i in.] ( red. ), Springer Proceedings in Business and Economics, 2018, Springer International Publishing, ISBN 9783319922287, ss. 233-242, DOI:10.1007/978-3-319-92228-7_20
 • Siedlecki Rafał, Bem Agnieszka, Prędkiewicz Paweł [i in.] : GDP versus health expenditure – is there any tendency? CEE countries case, w: 20 th Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment. Conference Proceedings / Kapounek Svatopluk, Krutilova Veronika ( red. ), 2017, Mendel University in Brno, ISBN 978-80-7509-499-5, ss. 785-793
 • Siedlecki Rafał, Bem Agnieszka, Prędkiewicz Paweł [i in.] : Hospitals’ debt and profitability. Does a form of activity make a difference?, w: 21th Annual International Conference Conference. Enterprise and Competitive Environment. Conference Proceedings / Kapounek Svatopluk, Krutilova Veronika ( red. ), 2018, Mendel University in Brno, ISBN 9788075095619, ss. 610-618
 • Siedlecki Rafał, Bem Agnieszka, Prędkiewicz Paweł [i in.] : The model of non-profit hospitals valuation, w: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018) / Šoltés Michal ( red. ), 2018, Technical University of Kosice Faculty of Economics, ISBN 9788055327365, ss. 426-254
 • Ucieklak-Jeż Paulina, Bem Agnieszka, Prędkiewicz Paweł [i in.] : Are Health-Care Services Luxury Goods?, w: The Impact of Globalization on International Finance and Accounting. 18th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA) / Procházka David ( red. ), Springer Proceedings in Business and Economics, 2018, Springer International Publishing , ISBN 978-3-319-68761-2, ss. 265-271, DOI:10.1007/978-3-319-68762-9_28
 • Ucieklak-Jeż Paulina, Bem Agnieszka, Siedlecki Rafał [i in.] : Concentration of Hospital Infrastructural Resources as a Source of Inequalities in Access to Health Care Benefits in Poland, w: Finance and Sustainability. Proceedings from the Finance and Sustainability Conference, Wroclaw 2017 / Bem Agnieszka [i in.] ( red. ), Springer Proceedings in Business and Economics, 2018, Springer International Publishing, ISBN 9783319922287, ss. 1-10, DOI:10.1007/978-3-319-92228-7_1
 • Ucieklak-Jeż Paulina, Bem Agnieszka, Prędkiewicz Paweł [i in.] : Healthcare benefits: luxury or necessity goods? EU countries case revisited, w: European Financial Systems 2017 Proceedings of the 14th International Scientific Conference.Part 2 / Nesleha Josef, Plihal Tomas, Urbanovsky Karel (red.), 2017, Masaryk University, ISBN 978-80-210-8609-8, ss. 427-435
 • Ucieklak-Jeż Paulina, Bem Agnieszka, Prędkiewicz Paweł [i in.] : Regional distribution of health care non-financial resources in Poland, w: 21th Annual International Conference Conference. Enterprise and Competitive Environment. Conference Proceedings / Kapounek Svatopluk, Krutilova Veronika ( red. ), 2018, Mendel University in Brno, ISBN 9788075095619, ss. 646-655