dr Katarzyna Smolny

Informacje o konsultacjach:link

Zainteresowania badawcze:

 • finanse publiczne
 • finanse samorządu terytorialnego
 • polityka fiskalna
 • bankowość
 • bank centralny
 • nadzór bankowy
 • Public finances
 • Finance local government
 • Fiscal policy
 • Banking
 • Central bank
 • Banking supervision

Obszary dydaktyki, szkoleniowe i doradcze:

 • finanse publiczne
 • finanse samorządu terytorialnego
 • bankowość
 • polityka budżetowa Unii Europejskiej
 • fundusze strukturalne
 • prawo finansowe
 • zamówienia publiczne
 • dyscyplina finansów publicznych

Dorobek naukowy:
Nauka Polska – baza
Baza UE

Artykuły naukowe:

 • Smolny Katarzyna: Przewłaszczenie jako zabezpieczenie wierzytelności bankowych, in: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, no. 74, 2015, pp. 555-563, DOI:10.18276/frfu.2015.74/1-48, link
 • Smolny Katarzyna: Deficyt budżetowy i dług publiczny a polityka fiskalna w warunkach globalizacji, in: Polityka fiskalna w warunkach globalizacji / Patrzałek Leszek (eds.), 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-514-8, s. 137-168
 • Smolny Katarzyna: Kluczowa rola państwa na rynku finansowym na przykładzie bonów skarbowych, in: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, no. 67, 2014, s. 657-665
 • Smolny Katarzyna, Gałecka Małgorzata: Zasady budżetowe w świetle zagadnienia planowania wieloletniego, in: Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie. Efektywność zadań publicznych. Benchmarking / Franek Sławomir, Będzieszak Marcin (eds.), 2014, Difin, ISBN 978-83-7930-475-2, pp. 171-185
 • 2011, Katarzyna Smolny, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej w Świetle polityki regionalnej Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 10, Toruń 2011, str. 155
 • 2011, „Ryzyko destabilizacji finansów publicznych poprzez niewypłacalność banków Polsce”, Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, str. 123
 • 2006, Katarzyna Smolny, Banki jako partnerzy jednostek samorządu terytorialnego w procesie absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 • 2005, Katarzyna Smolny, Wpływ polityki regionalnej na ewolucję budżetu Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu