dr Paweł Prędkiewicz

Informacje o konsultacjach:  link

 

Zainteresowania badawcze:

 • finanse opieki zdrowotnej
 • struktura kapitału przedsiębiorstw
 • rynki finansowe
 • healthcare finance
 • capital structure
 • financial markets

Obszary dydaktyki, szkoleniowe i doradcze:

 • Finanse opieki zdrowotnej
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Rynki finansowe
 • Ubezpieczenia
 • Ocena efektywności inwestycji
 • Health economics
 • Finanse międzynarodowe

Projekty badawcze:

 • Ekspert w projekcie „Portrety szpitali – mapy możliwości, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego ”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.6, Projekty Innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy UDA – POKL. 05.02.01-00-115/10–00 zawartej z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji
 • Sekretarz projektu oraz osoba odpowiedzialna za opracowanie statystyczne w projekcie „NAJLEPSZY SZPITAL – ocena funkcjonowania samodzielnych PZOZ województwa podlaskiego” – badanie szpitali na terenie województwa podlaskiego organizowanego przez Wyższą Szkoła Biznesu – Luis National University w Nowym Sączu przy współpracy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Ekspert z zakresu opieki zdrowotnej w projekcie dotyczącym badania partnerstw publiczno-prywatnych jako instrumentów do realizacji projektu infrastrukturalnego na obszarze granicznym Saksonii i Polski (PPPSAXPOL)

Dorobek naukowy:
Google Scholar : link

Baza UE:
link

Monografie:
Rozdziały w monografiach:

 • Bem Agnieszka, Prędkiewicz Paweł, Ucieklak-Jeż Paulina: Efektywność systemów ochrony zdrowia, w: System ochrony zdrowia – finansowanie, efektywność, restrukturyzacja / Ucieklak-Jeż Paulina, Bem Agnieszka (red.), 2014, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ISBN 978-83-7455-434-3, ss. 61-72
 • Bem Agnieszka, Prędkiewicz Paweł, Ucieklak-Jeż Paulina: Ewolucja systemu opieki zdrowotnej w Polsce, w: System ochrony zdrowia – finansowanie, efektywność, restrukturyzacja / Ucieklak-Jeż Paulina, Bem Agnieszka (red.), 2014, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ISBN 978-83-7455-434-3, ss. 35-49
 • Bem Agnieszka, Prędkiewicz Paweł, Ucieklak-Jeż Paulina: Modele systemów ochrony zdrowia, w: System ochrony zdrowia – finansowanie, efektywność, restrukturyzacja / Ucieklak-Jeż Paulina, Bem Agnieszka ( red. ), 2014, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ISBN 978-83-7455-434-3, ss. 11-21
 • Bem Agnieszka, Prędkiewicz Paweł, Ucieklak-Jeż Paulina: System finansowania opieki zdrowotnej w wybranych krajach, w: System ochrony zdrowia – finansowanie, efektywność, restrukturyzacja / Ucieklak-Jeż Paulina, Bem Agnieszka (red.), 2014, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ISBN 978-83-7455-434-3, ss. 23-34
 • Prędkiewicz Katarzyna, Prędkiewicz Paweł, Bem Agnieszka [i in.] : Hospital size as a determinant of profitability, w: Economic Theory& Economic Reality ETER 2014. The 5th International Scientific Conference, November 13-14 th, 2014, Bratislawa. [CD] / Brezina Ivan [i in.] ( red. ), 2014, University of Economics in Bratislava, ISBN 978-80-225-3884-8, ss. 1-10
 • Prędkiewicz Katarzyna, Prędkiewicz Paweł: Innovation and financial performance in turbulent economic situation – evidence from Visegrad Group , w: Economic Theory& Economic Reality ETER 2014. The 5th International Scientific Conference, November 13-14 th, 2014, Bratislawa. [CD] / Brezina Ivan [i in.] ( red. ), 2014, University of Economics in Bratislava, ISBN 978-80-225-3884-8, ss. 1-11
 • Prędkiewicz Paweł, Prędkiewicz Katarzyna: Healthcare Inequalities in European-OECD-countries, w: Ekonomická fakulta UMB Centrum výskumu sociálnej ekonomiky a podnikania a Inštitút ekonomických vied EF UMB. Sociálna ekonomika a vzdelávanie. Zborník vedeckých štúdií / Ľapinová Erika, Gubalová Jolana ( red. ), 2014, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ISBN 978-80-557-0623-8, ss. 1-8
 • Ucieklak-Jeż Paulina, Bem Agnieszka, Prędkiewicz Paweł: Finansowanie ochrony zdrowia, w: Finanse publiczne – wybrane zagadnienia / Kożuch Antoni, Ucieklak-Jeż Paulina, Książek Ewa (red.), 2014, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, ISBN 978-83-7455-409-1, ss. 123-136
 • Ucieklak-Jeż Paulina, Bem Agnieszka, Prędkiewicz Paweł: Prywatne wydatki na zdrowie jako determinanty stanu zdrowia osób starszych w Europie, w: Współczesne problemy społecznej gospodarki rynkowej / Ucieklak-Jeż Paulina (red.), 2014, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, ISBN 978-83-7455-422-0, ss. 205-215

Artykuły naukowe:

 • Bem Agnieszka, Prędkiewicz Katarzyna, Prędkiewicz Paweł [i in.] : Determinants of Hospital’s Financial Liquidity, w: Procedia Economics and Finance, Elsevier, nr 12, 2014, ss. 27-36, DOI:10.1016/S2212-5671(14)00317-7
 • Bem Agnieszka, Ucieklak-Jeż Paulina, Prędkiewicz Paweł: Effects of inequalities in access to health services in rural areas in Poland, w: Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Aleksandras Stulginskis University, vol. 35, nr 4, 2013, ss. 491-497
 • Bem Agnieszka, Ucieklak-Jeż Paulina, Prędkiewicz Paweł: Income per bed as a determinant of hospital’s financial liquidity, w: Problems of Management in the 21st Century, Scientia Socialis, UAB, vol. 9, nr 2, 2014, ss. 124-131
 • Bem Agnieszka, Ucieklak-Jeż Paulina, Prędkiewicz Paweł: Measurement of health care system efficiency, w: Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Aleksandras Stulginskis University, vol. 36, nr 1, 2014, ss. 25-33, DOI:10.15544/mts.2014.003
 • Pauka Marek, Prędkiewicz Paweł: Determinanty dyskonta w notowaniach certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych na przykładzie FIZ Investors, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, nr 75, 2015, ss. 355-367, DOI:10.18276/frfu.2015.75-29
 • Prędkiewicz Katarzyna, Prędkiewicz Paweł: Chosen Determinants of Capital Structure in Small and Medium-Sized Enterprises – Evidence from Poland, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, nr 74, 2015, ss. 331-340, DOI:10.18276/frfu.2015.74/2-29
 • Prędkiewicz Katarzyna, Prędkiewicz Paweł: Patenty a struktura kapitału – badania w przedsiębiorstwach produkcyjnych w latach 2004–2012, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, vol. 1, nr 74, 2015, ss. 377-386, DOI:10.18276/frfu.2015.74/1-32
 • Prędkiewicz Katarzyna, Prędkiewicz Paweł: Płynność finansowa szpitali samorządowych w Polsce – wyniki badań empirycznych, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, nr 62, 2013, ss. 169-179
 • Prędkiewicz Katarzyna, Prędkiewicz Paweł, Węgrzyn Maria: Rentowność szpitali samorządowych w Polsce, w: Nauki o Finansach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 3 (20), 2014, ss. 28-43, DOI:10.15611/nof.2014.3.02
 • Prędkiewicz Katarzyna, Prędkiewicz Paweł: The Patents and Financial Performance of Firms – Evidence From Polish Manufacturing Companies, w: Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, vol. 10, nr 4, 2014, ss. 115-141
  Prędkiewicz Katarzyna, Prędkiewicz Paweł: Wybrane determinanty struktury kapitału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, nr 65, 2014, ss. 829-842
 • Prędkiewicz Katarzyna, Prędkiewicz Paweł: Zarządzanie kapitałem obrotowym szpitali samorządowych w Polsce, w: Zarządzanie i Finanse, Uniwersytet Gdański, nr 2/2, 2013, ss. 311-323
 • Prędkiewicz Paweł: Wpływ prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych na charakterystykę systemu zdrowia w wybranych krajach OECD, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, nr 65, 2014, ss. 583-593
 • Paweł Prędkiewicz, Abonamentowe systemy opieki zdrowotnej w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Koncepcje zmian w samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – doświadczenia i propozycje na przyszłość. Wrocław, 2004. – s. 135 – 144.
 • Paweł Prędkiewicz, Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. – 2006, nr 1103, s. 251 – 261.
 • Marek Pauka, Paweł Prędkiewicz, Aspekty kosztowe i przychodowe kontraktów w zakładach opieki zdrowotnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2008, nr 36, s. 47 – 53
 • Paweł Prędkiewicz, Identyfikacja potencjalnych problemów ze stosowaniem klasycznych metod wyceny przedsiębiorstw do samodzielnych publicznych ZOZ prace Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu. Kształtowanie wartości ZOZ nowym wyzwaniem menedżerów. Wrocław, 2011. -s. 93-103.
 • Paweł Prędkiewicz, Prywatni ubezpieczyciele jako podstawowe źródło finansowania opieki zdrowotnej w Europie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 266, s. 143-154.
 • Marek Pauka, Paweł Prędkiewicz, Zagadka dyskonta w wycenach zamkniętych funduszy inwestycyjnych z perspektywy inwestora Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. T.2. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012 s. 127-140.