dr hab. Marek Pauka, prof. UE

Informacje bieżące –> link
Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021: poniedziałek 09:30-11:30.
Ze względu na pracę zdalną, w trakcie konsultacji jestem dostępny na TEAMS (video/chat). Zapraszam do kontaktu!
Osoby zainteresowane udziałem w BIPS zachęcam do kontaktu w TEAMS!

 

Informacje (obowiązkowe:-) dla potencjalnych seminarzystów (I stopień) –> link — > zakładka SEM

Zainteresowania badawcze:
asymetria informacji na rynkach finansowych (ład korporacyjny, shareholder vs. bondholders, informacyjna rola dywidend, informacyjna wartość sprawozdań finansowych, impression management w sprawozdawczości narracyjnej),
–  alternatywne systemy obrotu – rola, ograniczenia, czynniki sukcesu (NewConnect, Scale (d. Entry Standard/Neuer Markt), Alternext, London AIM, …),
rynek korporacyjnych instrumentów dłużnych (commercial papers, Catalyst) – rozwój, efektywność rynku, kondycja emitentów, kowenanty, warunki pozyskiwania kapitału,
zarządzanie wartością (wyceny, VBM, strategia przedsiębiorstwa a wartość, transfer wartości – polityka dywidend),
zastosowania rachunku przepływów pieniężnych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa (informacyjna rola przepływów; gotówkowa zdolność do obsługi zadłużenia; zdolność do obsługi dywidend),
– analiza fundamentalna (poszukiwanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu z wykorzystaniem analizy fundamentalnej, wartość rynkowa a wartość wewnętrzna, okazje rynkowe, czynniki fundamentalne wpływające na wartość rynkową).

Dydaktyka i szkolenia:
– zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
– analiza sprawozdań finansowych,
– rachunek przepływów pieniężnych,
– ocena projektów inwestycyjnych,
– wycena przedsiębiorstw,
– pozyskiwanie kapitału,
– kontroling operacyjny.

Inna aktywność naukowa:
– redaktor naczelny czasopisma Financial Sciences. Nauki o finansach na kadencję 2020-2024 http://finanse.ue.wroc.pl,
– redaktor wydania „Debiuty Studenckie FINANSE” (obecnie nowy nabór artykułów – ed. 4 – trwa do końca listopada 2020)  

Udział w gremiach uczelnianych (obecnie):
– członek Rady Uczelni (2020-2024),
– członek Senackiej Komisji Budżetowej,
– z-ca Przewodniczącego Rektorskiej Komisji Inwentaryzacyjnej,
– członek Rektorskiej Komisji ds. Oceny Ryzyka Dłużnych Instrumentów Finansowych,
– członek Rektorskiej Komisji ds. opiniowania programów studiów podyplomowych.

Doradztwo biznesowe & indywidualny tutoring biznesowy:
– zarządzanie finansami przedsiębiorstw (pozyskiwanie kapitału, zarządzanie płynnością),
– analiza finansowa,
– ocena opłacalności projektów inwestycyjnych i wyceny przedsiębiorstw,
– kontroling operacyjny (w tym budżetowanie, analizy rentowności produktów),
– poszukiwanie wartości przedsiębiorstwa a decyzje finansowe, czyli holistyczne spojrzenie na firmę oczami finansisty (praca nad przewagami konkurencyjnymi, utrzymaniem/wzrostem rentowności, przejście od sprzedaży produktów do sprzedaży usług i emocji).

Doradztwo biznesowe:
– indywidualny tutoring biznesowy (formuła one to one) dla wyższej kadry zarządzającej bazujący na analizie przypadków danej firmy oraz

– Certyfikowany Trener FRIS® (nr 498)

 

Obszary tutoringu akademickiego w ramach BIPS:

 • finanse przedsiębiorstw i sprawozdawczość finansowa, w tym:
  • pozyskiwanie finansowania na projekty/startupy,
  • finansowa ocena efektywności inwestycji,
  • wycena przedsiębiorstwa,
  • transfer wartości,
  • informacje finansowe i niefinansowe w zarządzaniu finansami;
 • giełda jako miejsce:
  • pozyskiwania kapitału,
  • wyceny pomysłów, projektów, modeli biznesowych, spółek,
  • spotkania ludzi z nadwyżkami i niedoborami kapitału,
  • komunikacji pomiędzy korzystającymi z kapitałów i inwestorami (asymetria informacji i problemy z nią związane, konflikty pomiędzy właścicielami, wierzycielami finansowymi i zarządem).

Aktualna oferta szkoleń w Centrum Kształcenia Ustawicznego UE Wrocław

Aktualna oferta studiów podyplomowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego UE Wrocław (kierownik):

Granty badawcze

2020 – „Przejrzystość informacyjna emitentów, a zmiany regulacyjne na rynku Catalyst” – grant wewnętrzny w ramach I edycji Międzyuczelnianych Grantów Badawczych – SGH i UE Wrocław – kierownik projektu

2019 – „IPO a ograniczenia finansowe przedsiębiorstw innowacyjnych” (2019-2020) – członek zespołu badawczego/wykonawca (kierownik: dr K. Prędkiewicz)

2018 – „Jakość raportowania kapitału intelektualnego w europejskich uczelniach wyższych” (2018-19) – Lider zespołu

2018 – „Wpływ czynników instytucjonalnych i ekonomicznych oraz przesłanek (incentives) na jakość raportowania spółek publicznych w wybranych krajach europejskich” (2018-19) – wykonawca (kierownik: dr inż. D. Hadro)

2014 – „Przejrzystość informacyjna spółek giełdowych” (2014-2016), finansowany przez NCN (Opus), wykonawcy: D. Fijałkowska, UE Wrocław (kierownik), K. M. Klimczak, Akademia L. Koźmińskiego, M. Pauka, UE Wrocław

2011 –  „Ład korporacyjny na europejskich alternatywnych systemach obrotu” (2011-2015), finansowany przez NCN (Sonata), D. Fijałkowska (kierownik), M. Muszyński, M. Pauka

2004 – „Uwarunkowania rozwoju rynku krótkoterminowych papierów dłużnych w Polsce” finansowany przez Komitet Badań Naukowych (2004-05), grant promotorski, promotor: dr. hab. Marek Łyszczak Łyszczak, prof. UE

Opieka naukowa:

6. opiekun pomocniczy – mgr Alicja Choma – obszar: rola firm audytorskich w ograniczaniu asymetrii informacji na rynku finansowym, opiekun naukowy: dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UE

5. opiekun pomocniczy – mgr Martyna Żyła – obszar: efektywność pozyskania i wykorzystania kapitału akcyjnego na rynkach alternatywnych, opiekun naukowy: dr hab. Jacek Uchman, prof. UE

4. promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim – mgr Tomasz Duda – Jednowskaźnikowe strategie inwestycyjne o charakterze fundamentalnym. Promotor: prof. dr hab. Jacek Karwowski
3. promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim – mgr Anna Tymińska – Finansowe uwarunkowania działalności profesjonalnego klubu piłkarskiego w Polsce. Promotor: dr hab. Jacek Uchman, prof. UE
2. promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim – dr Igor Perechuda (obrona 2016 r.; promotor: dr hab. Jacek Uchman, prof. UE) – Szacowanie wartości piłkarskich klubów sportowych w Polsce (streszczenie, recenzja1, recenzja2)
1. promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim – dr Natalia Śmieja (obrona 2015 r.; promotor: prof. dr hab. Jacek Karwowski). tytuł: Determinanty oprocentowania obligacji notowanych na rynku zorganizowanym w Polsce (streszczenie, recenzja1, recenzja2)

Dorobek naukowy


–> baza: Nauka Polska –> link
–> baza: Google Scholar –> link
–> baza: Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu –>
link–>baza: BazEkon –> link

Redakcja naukowa

 • M. Pauka, P. Luty, Debiuty studenckie – FINANSE, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020 (wkrótce)
 • J. Uchman, M. Pauka, D. Hadro, 2016, Innowacyjność w finansach – perspektywa Polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 462, ISBN: 978-83-7695-640-4, ss. 126,
 • M. Pauka, P. Luty, 2017, Debiuty studenckie – FINANSE, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN: 978-83-7695-695-4, ss. 60,
 • M. Pauka, P. Luty, 2018, Debiuty studenckie – FINANSE, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-737-1, ss. 131;

Książki

w przygotowaniu:

 • podręcznik „Finanse dla kierunków niefinansowych” (nazwa robocza)
 • monografia „Kowenanty na rynku obligacji” (nazwa robocza)

wydane:


Magdalena Broszkiewicz, Marek Pauka (red.), Podstawy rynku finansowego. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019

Dominika Hadro, Marek Pauka, Reakcje cenowe w debiucie na NewConnect. Znaczenie asymetrii informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018

Artykuły przed uzyskaniem stopnia doktora link
Artykuły po uzyskaniu stopnia doktora (od 2006 r.):

2019

36. UNDERPRICING ON THE SELECTED EUROPEAN ALTERNATIVE INVESTMENT MARKETS, współautor: D. Hadro, Financial Internet Quarterly „e-Finanse” 2019, vol. 15 / no. 2, p. 87-94

DOI: 10.2478/fiqf-2019-0014

2018

35. Strategie zarządzania wrażeniem w polskich raportach finansowych, współautor: D. Hadro, Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Vol. 16, No. 2/2018, s. 93-102

2017

34. Performance signalling of dividend policy on the NewConnect market, współautor: M. Żyła, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H Oeconomia, Tom 51/2017 (No 6), s.301-309
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.301

33. Ograniczenia transferów do właścicieli w kowenantach obligacji notowanych na rynku Catalyst, współautor: B. Brycz, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, nr 2 (86), 2017, s.173-184
DOI: 10.18276/frfu.2017.86-14

32. Impression Management in Letters to Shareholders: Evidence from Poland, współautor: D. Hadro , K.M. Klimczak, Accounting in Europe, Routledge, Taylor & Francis Group, vol. 14, nr 3, 2017, ss. 305-330
http://dx.doi.org/10.1080/17449480.2017.1378428

2016

31. 2016, Jakość raportów finansowych a zmiana rynku notowań z NewConnect na rynek regulowany, współautor: D. Hadro, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 462/2016, s. 61-71

30. 2016, Wielkość rynku a ochrona inwestora w europejskich alternatywnych systemach obrotu, współautor: D. Fijałkowska, M. Muszyński, Nauki o Finansach = Financial Sciences, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Tom 1, Wydanie 26, s. 24-33

29. 2016, Kowenanty dywidendowe na rynku obligacji Catalyst, współautor: B. Brycz,  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, nr 4/2 (82), 2016,  DOI:10.18276/frfu.2016.4.82/2-19, s. 237-248

2015

28. 2015, Determinanty dyskonta w notowaniach certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych na przykładzie FIZ Investors, współautor: P. Prędkiewicz, 3.-5. wrzesień 2014 – Konferencja Skuteczne inwestowanie – sesja posterowa, Zeszyty Naukowe nr 862; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Nr 75, Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. nauk. W. Tarczyński, S. Majewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 355-368

27. 2015, Structure and restrictiveness of financial covenants in bond contracts on Catalystwspółautor: N. Śmieja, B. Brycz, 3.-5. wrzesień 2014 – Konferencja Skuteczne inwestowanie, Zeszyty Naukowe nr 862; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Nr 75
Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. nauk. W. Tarczyński, S. Majewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 67-82

26. 2015, Nadmierny optymizm w listach do akcjonariuszy wybranych spółek GPW w Warszawie, współautor: D. Fijałkowska, K.M. Klimczak, Zeszyty Naukowe nr 855; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Nr 74 Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje, tom 1, red. naukowy D. Zarzecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 35-45, Konferencja Zarządzanie finansami

25. 2015, Znaczenie kowenantów na rynku obligacji korporacyjnych w teorii i w badaniach empirycznych – przegląd literatury; współautor: B. Brycz, N. Śmieja, Zeszyty Naukowe nr 855; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Nr 74; Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje, tom 1, red. naukowy D. Zarzecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 23–34, Konferencja Zarządzanie finansami, Kołobrzeg 2015

2014
24. 2014, DISCLOSURE QUALITY ON THE POLISH ALTERNATIVE INVESTMENT MARKET NEWCONNECTwspółautor: M. Muszyński, D. Fijałkowska; s. 8-12, DOI: 10.15308/finiz-2014-8-12, Financial reporting Function of the corporate governance. Singidunum University International Scientific Conference. Book of proceedings, grudzień 2014

23. 2014, Ochrona inwestora na europejskich alternatywnych systemach obrotu, współautor: M. Muszyński, D. FijałkowskaINWESTYCJE FINANSOWE I UBEZPIECZENIA – TENDENCJE ŚWIATOWE A RYNEK POLSKI , 1-3 października 2012 roku, Karpacz, Nauki o Finansach, Issue no.1 (18) /2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 40-48

2013
22. 2013, Analiza kowenantów w obligacjach korporacyjnych emitowanych przez niebankowe spółki z branży finansowej  (współautorstwo: N. Śmieja); 
Annales UMCS Sec. H tom XLVII (2013) zeszyt 3 , s. 551-561, XIII Konferencja naukowa, Rynek finansowy, Zamość, 9-11 VI 2013, Katedra Bankowości UMCS, 2014

21. 2013, Zjawisko underpricingu a ład korporacyjny na rynku NewConnect, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, vol. 11, nr 2 / part 6, s. 415 – 426, Dominika Fijałkowska, Michał Muszyński, Marek Pauka
 
20. 2013, Zjawisko undepricingu na rynku Newconnect, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, nr (766) 62, s. 267-276, Dominika Fijałkowska, Michał Muszyński, Marek Pauka
 
19. 2013, Zastosowanie kowenantów w warunkach emisji obligacji – badania empiryczne wśród emitentów z branży developerskiej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 766 (62), s. 399-409, Marek Pauka, Natalia Śmieja
 
18. 2013, Dywidendy inicjalne jako sygnały o przyszłych wynikach na przykładzie spółek z GPW w Warszawie, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, vol. 11, nr 2 /part 4, s. 19-29, Bogumiła Brycz, Marek Pauka
 
17. 2013, Analiza polityki dywidend w polskich przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 768. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 63/2013, s. 31-50, Bogumiła Brycz, Marek Pauka
 
2012 
16. 2012, Ład korporacyjny a zmiana rynku notowań z alternatywnego systemu obrotu na regulowany, Nadzór Korporacyjny a stabilność sektora finansowego, red.nauk. PIOTR URBANEK, Wydawnictwo: UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s. 409-416, Dominika Fijałkowska, Michał Muszyński, Marek Pauka
 
15. 2012, Zagadka dyskonta w wycenach zamkniętych funduszy inwestycyjnych z perspektywy inwestora, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, vol. 2, nr 271/2012, s. 127-140, Marek Pauka, Paweł Prędkiewicz
 
14. 2012, Disclosure obligations on selected European Alternative Investment Markets – comparison and conclusion, Nauki o Finansach Financial Sciences, vol. 1, nr 10/2012, s. 141-154, Dominika Fijałkowska, Michał Muszyński, Marek Pauka
 
13. 2012, Analysis of cash flow statement, Nauki o Finansach Financial Sciences, nr 1 (10), s. 141-154, Marek Pauka, Bogumiła Brycz
 
 
2011

12. 2011, Wartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych w okresie kryzysu – badania empiryczne, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 158, s. 276-289, Marek Pauka, Bogumiła Brycz

11. 2011, Ocena polityki wypłat dywidend z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych – badania empiryczne, Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4(34) t.2, s. 32-40, Marek Pauka, Bogumiła Brycz 

10. 2011, Analiza jakości sprawozdań okresowych spółek notowanych na NewConnect, PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, nr 2/1, Marek Pauka, Dominika Fijałkowska, Michał Muszyński, s. 343-352
 
2010
9. 2010, Alternatywny system obrotu giełdowego jako innowacyjna forma pozyskiwania kapitału przez małe i średnie spółki, Acta Universitatis Lodziensis, FOLIA OECONOMICA, nr 233, s. 317-326, Marek Pauka
 
2008
8. 2008, Aspekty kosztowe i przychodowe kontraktów w zakładach opieki zdrowotnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nowoczesne zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej. Praktyczne wykorzystanie controllingu finansowego, M. Łyszczak, M. Węgrzyn, D. Wasilewski (red.), nr 39/2008, s. 47-53, Marek Pauka, Paweł Prędkiewicz
 

7. 2008, Alternatywny system obrotu w Polsce – pierwsze miesiące funkcjonowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1200 /2008, Zarządzanie finansami firm: teoria i praktyka, B. Bernaś (red. nauk.), s. 426-431, Marek Pauka

2007
 
6. 2007, Rynek papierów komercyjnych w Polsce – wyniki badań ankietowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1152, s. 401-409, Marek Pauka
 
5. 2007, Innowacje na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159/2007, Zarządzanie finansami firm: teoria i praktyka, s. 294-302, Marek Pauka
 
2006
 
4. 2006, Cash pooling – nowa usługa wspomagająca zarządzanie płynnością, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, vol. 7, nr 7, ss. 281 – 286, Marek Pauka, Joanna Zagaja
 
3. 2006, Analiza zmian na rynku papierów komercyjnych w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1109 Zarządzanie finansami firm: teoria i praktyka, ss. 456-464, Marek Pauka
 
2005
 
2. 2005, Uwarunkowania sprawnego funkcjonowania rynku pieniężnego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość, tom 3, nr 1062, ss. 13-20, Marek Pauka
 
1. 2005, Extendible Commercial Notes – alternatywa dla tradycyjnych krótkoterminowych papierów dłużnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość, tom 2, nr 1059, ss. 94-104, Marek Pauka
 
————————————————————————————————————————
Artykuły opublikowane przed uzyskaniem stopnia doktora:
 
2005

13. Uwarunkowania rozwoju rynku krótkoterminowych papierów pozaskarbowych w Polsce;  publikacja na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową „Rynek finansowy. Polskie doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej” 5-8.06.2005r., Zamość, „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce” t. I „Instytucje finansowe i mechanizmy ich funkcjonowania”, pod. red. P. Karpusia i J. Węcławskiego, s. 311-320, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2005

12. „Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku krótkoterminowych instrumentów dłużnych w Polsce„; publikacja na Konferencję „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw” – 17-19.05.2005r., Świnoujście – Kopenhaga, cykl: „Rozprawy i Studia” t. 571 (DCXLV) pod red. A. Bielawskiej, s. 515-523; Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005

2004

11. „Rynek prywatnych krótkoterminowych papierów wartościowych w Unii Europejskiej” Prace Doktorantów AE we Wrocławiu: „Europejskie wyzwania dla polskiej gospodarki – płaszczyzny integracji” pod red. B. Iwankiewicz-Rak, s. 47-54, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, 2004

10. „Polski rynek commercial papers w Unii Europejskiej
publikacja na IV Konferencję Doktorantów „Polska w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia dla gospodarki. Spojrzenie makro-, mezzo- i mikroekonomiczne” pod red. B. Filipiak, S. Flejterskiego – czerwiec 2004 Szczecin, t. 2.,s. 631-639; Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2004
9. „Rating krótkoterminowy w Polsce” publikacja na Konferencję Katedr Finansów; „Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej” t. IV „Rynki finansowe” pod red. J. Czekaja – 13-15.09.2004 Zakopane, t. IV, s. 77-84; Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004

8. „Udziałowe papiery wartościowe o stałym dochodzie jako alternatywne źródło pozyskiwania kapitału”; Prace Doktorantów AE we Wrocławiu: „Nowoczesne instrumenty finansowania przedsiębiorstw – możliwości i perspektywy” pod red. B. Iwankiewicz-Rak, s. 30-39, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, 2004

2003

7. „Analiza cykliczności wydatków środków pieniężnych na przykładzie wybranej grupy kapitałowej”; Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 972/2003: „Finanse i Bankowość” nr 11 pod red. D. Misińskiej, M. Myszkowskiej, s. 125-132, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, 2003

6. „Jak uniknąć bankructw na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych”  Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2003,t. 2.,s. 349-355; publikacja na Konferencję „CZAS NA PIENIĄDZ. Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw” – 9-11.04.2003 Międzyzdroje;

5. „Agencje ratingowe na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych” Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 974/2003, t. 2, s. 75-84; publikacja na Konferencję „Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka” – 26-28.05.2003r. Szklarska Poręba

4. „Szanse i zagrożenia powstawania jednolitego rynku commercial paper w Polsce” Badania Naukowe Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach vol.11, nr 3/2003, s. 167-179; publikacja na Konferencję „Banki a gospodarka i społeczeństwo” – 29.05.2003r. Kielce

3. „Dostosowanie polskiego rynku krótkoterminowych papierów dłużnych do wymogów Unii Europejskiej”;  Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 991/2003, s. 458-466; publikacja na Konferencję „Inwestycje Finansowe i Ubezpieczenia. Tendencje światowe a rynek polski” – 20-22.10.2003r. Szklarska Poręba;

2002

2. „Współpraca banku i przedsiębiorstwa w zarządzaniu płynnością finansową firmy” Zeszyt Naukowy WSFiB w Radomiu 2/2002, s.141-150; publikacja na Konferencję „Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia” w Radomiu (maj 2002)

1. „Zmiany w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez NBP przed przystąpieniem Polski do europejskiej unii monetarnej”; Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Grudzień 2001; Wrocław 2002, s. 5-18

Wybrane cytowania moich artykułów:

2019