dr hab. Bogusław Półtorak

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Obserwator i recenzent relacji instytucji finansowych z klientami. Wykładowca akademicki, który w pracy z młodzieżą zakłada, że trzeba uskuteczniać ideę łączenia teorii z praktyką. Współtwórca portalu Bankier.pl, główny ekonomista Bankier.pl S.A.. W latach 2010-2016 dyrektor programowy i redaktor naczelny Grupy Bankier.pl, PIT.pl, VAT.pl. Do 2016 roku przewodniczący rady nadzorczej Związku Firm Doradztwa Finansowego. Autor książek „Sekurytyzacja kredytu hipotecznego” (2005 i 2007) i „Hipoteczny pieniądz bankowy” (2013).

 

Informacje o konsultacjach –> link

Zainteresowania badawcze:

Banki i instytucje kredytowe. Systemy bankowe. Sekurytyzacja aktywów finansowych. Rynek nieruchomości. Doradztwo i pośrednictwo finansowe. Zarządzenie ryzykiem. Innowacje finansowe.

Obszary dydaktyki, szkoleniowe i doradcze:

Finanse i systemy finansowania nieruchomości. Bankowość i zarządzanie instytucjami kredytowymi. Motywacja i rozwój zespołów. Źródła informacji gospodarczej. Media internetowe.

Działalność organizacyjna, badawczo-naukowa i współpraca z praktyką gospodarczą:

 • od 2005 – adiunkt w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (od maja 2008 r. – Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu),
 • 2013-2016 – opiekun specjalności na 1 st. studiów dyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego: Inwestycje i Nieruchomości, Bankowość i Ubezpieczenia. Opiekun specjalności na 2 st. studiów magisterskich: Inwestycje i Rynki Nieruchomości, Instytucje Bankowe i  Ubezpieczeniowe oraz Doradztwo Finansowe,
 • 2012-2013 – wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na studiach podyplomowych,
 • 2010-2016 – dyrektor programowy i redaktor naczelny Grupy Bankier.pl, redaktor naczelny Bankier.pl, PIT.pl, VAT.pl – formułowanie strategii treściowej dla portali o tematyce biznesowej grupy, nadzór nad planem wydawniczym, reprezentacja merytoryczna. Przewodniczący rady nadzorczej Związku Firm Doradztwa Finansowego,
 • 2011-2013 – kierowanie zespołem finansowym w międzynarodowym projekcie pt.: „Badanie partnerstw publiczno-prywatnych jako instrumentów do realizacji projektu infrastrukturalnego na obszarze granicznym Saksonii i Polski (PPPSAXPOL)” realizowanym w latach 2011-2013 (nr wniosku 100068565), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013,
 • 2010 – konsultant merytoryczny oraz recenzja tłumaczenia książki N. Fergusona Potęga pieniądza ss. 405, 20 arkuszy (org. The Ascent of Money) Wyd. Literackie, Kraków,
 • 2009-2016 – autor i wykładowca zajęć pt. „Korzyści i szanse wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy Euro” realizowanych w ramach studiów „Mechanizmy funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej”. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – studia podyplomowe realizowane we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim,
 • 2009 – koordynator analizy strategicznej warunków rynkowych i konkurencyjności dla Lukas Bank S.A. w fazie przejęcia przez Credit Agricol,
 • 2008-2012 – redaktor naukowy serii podsumowań badań własnych Międzywydziałowego Koła Naukowego Bankowości pt.
  1) Rynek nieruchomości – inwestycje i potencjał finansowy,
  2) Usługi finansowe na rynku nieruchomości,
  3) M. Kalasińska, B. Półtorak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • 2008 – współautor raportu Consumer Finance pod red. prof. L. Pawłowicza, Gdańska Akademia Bankowa – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
 • od 2007 roku – inicjator i autor programu specjalności Inwestycje i Nieruchomości uruchomionej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • 2006-2013 – przewodniczący komitetu organizacyjnego Konferencji Mieszkanie dla Studenta i Absolwenta (8 edycji) organizowanej przez Katedrę Finansów i Międzywydziałowe Koło Naukowe Bankowości w ramach Wrocławskich Dni Inwestycji i Mieszkań, sekretarz Rady programowej konferencji, której przewodniczącym jest prof. zw. dr hab. Andrzej Gospodarowicz,
 • 2007 – autor i wykładowca kursu „Prefinansowanie i finansowanie inwestycji, montaż finansowy” w trakcie studiów podyplomowych Akademia Gospodarki Przestrzennej w 2007 roku (Program Operacyjny Pomoc Techniczna). W ramach studiów podyplomowych realizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego RP,
 • 2006 – autor kursu – opracowanie planu zajęć i przygotowanie materiałów w związku z projektem e-learning „Opracowanie programów nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ekonomia”, Uniwersytet Opolski,
 • 2006 – trener w OTREK Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu, kurs pt. „Produkty bankowe” i „Źródła informacji finansowych” w ramach studiów „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach Unii Europejskiej”,
 • 2005 – konsultant w Presco sp. z o.o. Zakres zadań – opracowywanie i prezentacja analiz nt. rynku wierzytelności, wystąpienia w mediach,
 • od 2001 – wykonawca w ramach uruchomionych programów badań własnych i statutowych Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • 2000-2010 roku – redaktor, redaktor prowadzący a następnie główny ekonomista w Bankier.pl S.A. – nadzór nad działem analitycznym, reprezentacja w mediach, pełnienie funkcji eksperta z zakresu finansów osobistych, prowadzenie działów o tematyce finanse osobiste i firma.

 

Realizowane projekty badawcze:

 • Kierowanie zespołem finansowym w międzynarodowym projekcie pt.: „Badanie partnerstw publiczno-prywatnych jako instrumentów do realizacji projektu infrastrukturalnego na obszarze granicznym Saksonii i Polski (PPPSAXPOL)” realizowanym w latach 2011-2013 (nr wniosku 100068565), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013..
 • Autor i wykładowca kursu „Prefinansowanie i finansowanie inwestycji, montaż finansowy” w trakcie studiów podyplomowych Akademia Gospodarki Przestrzennej w 2007 roku (Program Operacyjny Pomoc Techniczna). W ramach studiów podyplomowych realizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego RP.

Opieka naukowa (doktoraty):

Promotorstwo – zakończone

 1. Mgr Tomasz Stefanowicz

Dorobek naukowy:
–> baza: Nauka Polska –> link

Monografie:

 1. B. Półtorak, Sekurytyzacja kredytu hipotecznego na podstawie działalności banków hipotecznych, Wydawnictwa Fachowe Cedewu, Warszawa 2005, wydanie I.
  B. Półtorak, Sekurytyzacja kredytu hipotecznego na podstawie działalności banków hipotecznych, Wydawnictwa Fachowe Cedewu, Warszawa 2007, Wydanie II.
 2. B. Półtorak, Hipoteczny pieniądz bankowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.

Autorstwo rozdziałów w monografiach:

 1. M. Maciejasz – Świątkiewicz, B. Półtorak [w:] D. Korenik (red.) Perspektywy współpracy banku z samorządem terytorialnym w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 65-85, 115, 145-149, 150-151, 152-166.
 2. B. Półtorak, rozdziały: 3.5-3.6, 4.3-4.6. [w:] D. Korenik (red.), Innowacyjne usługi banku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 3. B. Półtorak, Finansowanie inwestycji deweloperskich przez banki hipoteczne [w:] M. Bryx, Z. Krysiak (red.), Finansowanie działalności deweloperskiej aspekty praktyczne Związek Banków Polskich, Warszawa 2006 , s. 39-48.
 4. B. Półtorak, Kredytowanie potrzeb gospodarstw domowych [w:] E. Bogacka-Kisiel (red.), Finanse Osobiste zachowania – produkty – strategie, Warszawa 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN, s.152-202.
 5. B. Półtorak, Bankowość hipoteczna i inwestycyjna [w:] Publikacja elektroniczna ISBN 978-83-60939-01-7, Uniwersytet Opolski, Opole 2007.

Redakcje monografii:

 1. M. Kalasińska, B. Półtorak (red.), Rynek nieruchomości – inwestycje i potencjał finansowy , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 2. M. Kalasińska, B. Półtorak (red.), Usługi finansowe na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 3. M. Kalasińska, B. Półtorak (red.), Innowacje finansowe na rynku nieruchomości w czasach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Redakcje monografii:

 1. B. Półtorak, Sekurytyzacja wierzytelności hipotecznych [w:] D. Zarzecki, Czas na pieniądz – Zarządzanie finansami, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002, t.II, s.143-152 .
 2. B. Półtorak, Uwarunkowania i ryzyka transakcji sekurytyzacyjnej [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów nr 10, Wrocław 2002, s.63-79.
 3. B. Półtorak, Sekurytyzacja w ofercie banków dla przedsiębiorstw [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości nr 2, Radom 2002, s.165-173.
 4. B. Półtorak, Zmiana roli banków hipotecznych w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego [w:] D. Zarzecki, Czas na pieniądz – Zarządzanie finansami, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, t.II, s.485-495.
 5. B. Półtorak, Analiza praw własności nieruchomości i ich wpływu na możliwości finansowania kredytem hipotecznym w Polsce [w:] W. Pluta (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 974, Wrocław 2003, t. II, s. 125-134.
 6. B. Półtorak, Prawne determinanty zapotrzebowania na kapitały własne banku hipotecznego [w:] Badania Naukowe -Wyższa Szkoła Umiejętności Nr 3/2003, Kielce 2003, s.97-105.
 7. B. Półtorak, Papiery wartościowe w procesie sekurytyzacji [w:] D. Misińska, M. Myszkowska (red.), Zeszyt nr 11 Bankowość i Finanse , Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 972, Wrocław 2003, s.171-176.
 8. B. Półtorak, Możliwości i perspektywy sekurytyzacji aktywów banków hipotecznych w Polsce [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 990, Wrocław 2003, s. 484-488.
 9. B. Półtorak, Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Polsce. Możliwości zastosowania project finance i sekurytyzacji [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 991, Wrocław 2003, s. 503-512.
 10. B. Półtorak, Znaczenie dyrektyw europejskich i Umowy Kapitałowej dla działalności polskich banków [w:] B. Iwankiewicz-Rak (red.), Europejskie wyzwania dla polskiej gospodarki – płaszczyzny integracji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004 , s.41-46.
 11. B. Półtorak, Perspektywy rozwoju funduszy sekurytyzacyjnych w Polsce [w:] B. Filipiak, S. Flejterski (red.), Polska w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia dla gospodarki. Spojrzenie makro-, mezzo- i mikroekonomiczne, Szczecin 2004, t. II, s. 663-672.
 12. B. Półtorak, Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony interesu nabywców instrumentów sekurytyzacyjnych w Polsce [w:] W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1037, Wrocław 2004, t. II, s. 151-159.
 13. B. Półtorak, Zakres działania i czynności banku hipotecznego [w:] D. Misińska, M. Myszkowska (red.), Finanse Bankowość Rachunkowość Nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1012, Wrocław 2004, s.134-140.
 14. B. Półtorak, Sekurytyzacja aktywów jako instrument finansowania działalności firmy [w:] B. Iwankiewicz-Rak (red.), Nowoczesne instrumenty finansowania przedsiębiorstw – możliwości i perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 20-29.
  15. B. Półtorak, Znaczenie Bazylejskiej Umowy Kapitałowej dla działalności polskich banków [w:] D. Korenik (red.), 18 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów, Wrocław 2004, s. 319-333.
 15. B. Półtorak, Znaczenie dyrektyw europejskich i Umowy Kapitałowej dla działalności polskich banków [w:] B. Iwankiewicz-Rak (red.), Europejskie wyzwania dla polskiej gospodarki – płaszczyzna integracji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 41-46.
 16. B. Półtorak, Principles of bank asset securitization in Poland [w:] J. Hakalova i zespół (red.), Sbornik mezinarodni vedecke conference “Ucetnictvi a dane po vstupu Ceske republiky, Polske republiky a Slovenske republiky do EU”, Ekonomicka Fakulta Univerzita Ostrava, Ostrava 2005, s. 255-257.
 17. B. Półtorak, Perspektywy rynku kredytowania nieruchomości w Polsce [w:] W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1088, Wrocław 2005, t. II, s. 155-165.
 18. B. Półtorak, Uwarunkowania sekurytyzacji aktywów bankowych w Polsce [w:] D. Korenik (red.) 20 Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 131-144.
 19. B. Półtorak, Cooperation between Debt Collection Firms and Banks Connected with Securitization – summary [w:] D. Stavarek, 10th INTERNATIONAL CONFERENCE OF FINANCE AND BANKING, Slezská Univerzita v Opavě Obchodně podnikateská fakulta v Karviné, 19-20.12.2005, s. 109.
 20. B. Półtorak, List zastawny na niemieckim rynku finansowym [w:] D. Misińska (red.) Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wrocław 2005, s. 105-114.
 21. B. Półtorak, Znaczenie i rola rynku międzybankowego w finansowaniu działalności banku hipotecznego [w:] D. Misińska (red.), Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wrocław 2005, s. 142-150
 22. B. Półtorak, Historia i współczesność listu zastawnego w Polsce [w:] B. Iwankiewicz-Rak (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań rynku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 128-138.
 23. B. Półtorak, Zasady ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, [w:] W. Pluta, Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1109, Wrocław 2006, s. 486-493.
 24. B. Półtorak, Wpływ sekurytyzacji na sytuację finansową banków [w:] W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1133, Wrocław 2006, s. 409-417.
 25. B. Półtorak, Kompleksowe zarządzanie należnościami nieregularnymi jako nowoczesna usługa finansowa [w:] W. Pluta (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1152, Wrocław 2007, s. 431-439.
 26. B. Półtorak, Instytucjonalne czynniki niedoskonałości rynku mieszkaniowego w Polsce [w:] B. Bernaś, W. Pluta (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159, Wrocław 2007, s. 303-311.
 27. B. Półtorak, Czynniki rozwoju firm pośrednictwa kredytowego w Polsce [w:] W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1176, Wrocław 2007, s. 322-331.
 28. B. Półtorak, Innowacje produktowe na rynku kredytowania hipotecznego [w:] M. Marcinkowska, S. Wieteska (red.), Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa 2007, s. 529-537.
 29. B. Półtorak, Rola instytucji nadzorczych w procesie kredytowania hipotecznego [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 109-115.
 30. B. Półtorak, Securitisation of bank assets In Poland [w:] S. Korenik, M. Łyszczak (red.), Finance in Spatial Economy, Polish Academy of Sciences, Warszawa 2008, s. 91-98.
 31. B. Półtorak, Finansowe determinanty niedoskonałości rynku nieruchomości [w:] B. Fiedor, J. Rymarczyk (red.), Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 289-299.
  33. B. Półtorak, Rola facility management w zarządzaniu nieruchomościami i przestrzenią [w:] K. Miszczak, Z. Przybyła (red.) , Nowe paradygmaty gospodarki przestrzennej, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2008 s. 151-158.
 32. A. Zakrzewska-Półtorak, B. Półtorak, Kredyt hipoteczny jako sposób finansowania potrzeb mieszkaniowych [w:] A. Łuczyszyn (red.), Kierunki zmian w polskim systemie finansów samorządu terytorialnego, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów nr26, Wrocław 2008.
 33. B. Półtorak, Rola podejścia facility management w oddziaływaniu na wartość nieruchomości i wartość przedsiębiorstwa [w:] B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1200, Wrocław 2008, s. 466-472.
 34. B. Półtorak, Wybrane aspekty kryzysu na wtórnym rynku ryzykownych kredytów hipotecznych [w:] Danuta Dziawgo (red.), Współczesne finanse Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 55-64.
 35. B. Półtorak, Czynniki kryzysu płynności na rynkach finansowych w 2007 roku [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy Inspiracje z integracji europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s.21-27.
 36. B. Półtorak, Regulacje i praktyka polskich funduszy sekurytyzacyjnych [w:] G. Borys, Nauki o Finansach nr 1, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s.115-124.
 37. B. Półtorak, Analiza potencjału polskiego rynku mieszkaniowych kredytów hipotecznych w latach 2005-2008 [w:] K. Brzozowska, S. Flejterski (red.), FINANSE 2009 – TEORIA I PRAKTYKA BANKOWOŚCI, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 548 Ekonomiczne Problemy Usług nr 38, Szczecin 2009, s. 477-484
 38. B. Półtorak, Wykorzystanie sekurytyzacji dla interwencji w utrzymaniu płynności rynku kredytowego [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Lublin 2009, Wydawnictwo UMCS, s. 379-386.
 39. B. Półtorak, The role of universal banks in financing housing construction [w:] S. Korenik (red.), Some aspects of spatial economy, Studia Regionalia nr 25, Polish Academy of Sciences, Warszawa 2009, s. 107-114.
 40. B. Półtorak, Przesłanki sekurytyzacji portfeli kredytów hipotecznych banków uniwersalnych [w:] W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 117, Wrocław 2010, s. 367-375.
 41. B. Półtorak, Wpływ strategii kredytowej na wyniki finansowe banków [w:] A. Janc (red.), Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, Zeszyty Naukowe nr 140, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010 s. 143-152.
 42. B. Półtorak, The analysis of transformations in the situation on the credit market during the financial crisis [w:] S. Korenik. M. Sasek (red.), Spatial economy – contemporary determinants, trends and tendencies, Polish Academy of Sciences, Studia Regionalia nr 28, Warszawa 2010, s. 87-95.
 43. B. Półtorak, Programy wsparcia rynków kredytów hipotecznych w warunkach kryzysowych [w:] K. Znaniecka, W. Gradoń (red.), Zeszyt Naukowy nr 71, Katowice 2010, s.89.
 44. B. Półtorak, Ewolucja roli bazylejskich norm nadzorczych w architekturze systemu finansowego [w:] Naukowy M. Łyszczak, S. Korenik (red.), Kształtowanie się nowej przestrzeni w gospodarce globalnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 195, Wrocław 2011, s. 64-73.
 45. K. Kolany, B. Półtorak, Zagraniczne źródła finansowania banków europejskich w warunkach unii monetarnej [w:] A. Gospodarowicz (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki Bankowości, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 171, Wrocław 2011, s. 402-408.
 46. B. Półtorak, The impact of supervisory recommendations on financing the real estate sector in Poland [w:] K. Miszczak, S. Korenik (red.), International aspects of spatial economy, Polish Academy of Sciences, Studia Regionalia nr 32, Warszawa 2011, s. 119-126.
 47. B. Półtorak, THE ROLE OF SECUTRITISATION OF BANK ASSETS IN POLISH BANKING SYSTEM IN 2009-2011 Економічний форум. 4/2012, Łuck 2012.
 48. B. Półtorak, Analiza adekwatności kapitałowej w polskim sektorze bankowym w świetle regulacji nadzorczych [w:] I. Pyka, J. Cichorska (red.), FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU – DYLEMATY I WYZWANIA. BANKOWOŚĆ, Studia Ekonomiczne 105, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012, s. 309-322.

Inne publikacje branżowe lub popularnonaukowe:

 1. B. Półtorak, Projektowana regulacja sekurytyzacji, Prawo Bankowe nr 12 (76), Warszawa 2003, s. 57-64.
 2. B. Półtorak, Ryzyko w transakcji sekurytyzacji, Prawo Bankowe nr 10, Warszawa 2004, s. 62-71.
 3. B. Półtorak, Uwarunkowania popytu na wtórnym rynku kredytu hipotecznego, Finansowanie Nieruchomości nr 2(3), Warszawa 2005, s.4-10.
 4. B. Półtorak, Sekurytyzacja aktywów bankowych we współpracy z firmami windykacyjnymi, Finansowanie nieruchomości nr 6, Warszawa 2006, s. 32-36.
 5. B. Półtorak, Czy stać nas jeszcze na wzrost cen domów i mieszkań?, Finansowanie Nieruchomości, Warszawa 2007 nr 4 (13), s.34-36.
 6. B. Półtorak, Recenzja tłumaczenia książki N. Fergusona Tryumf pieniądza (oryginał: The Ascent of Money), Wyd. Literackie, Kraków 2010.