dr Alicja Brodzka

Informacje o konsultacjach –> link

Zainteresowania badawcze/ Research interests:

 • Polityka podatkowa Unii Europejskiej
 • Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe
 • Optymalizacja fiskalna osób fizycznych
 • Międzynarodowe planowanie podatkowe
 • Szkodliwa konkurencja podatkowa, raje podatkowe
 • Dobre rządy w dziedzinie opodatkowania
 • Międzynarodowe standardy w zakresie przejrzystości i wymiany informacji podatkowych
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania / umowy o wymianie informacji podatkowych
 • European tax policy
 • International and EU tax law
 • Fiscal optimisation of individuals
 • International tax planning
 • Harmful tax competition, tax havens
 • Good tax governance
 • International standards of transparency and exchange of tax information
 • Double tax treaties / tax information exchange treaties

Obszary dydaktyki, szkoleniowe i doradcze / Teaching assignments:

 • Planowanie Podatkowe w Przedsiębiorstwie
 • Wstęp do Systemu Podatkowego
 • Podatki na Wspólnym Rynku Europejskim,
 • Międzynarodowe Rozliczenia Podatkowe
 • Optymalizacja fiskalna osób fizycznych
 • Fundusze Wspólnego Inwestowania
 • Rynki Finansowe
 • Finanse
 • Tax Planning in the Enterprise
 • Tax Systems
 • Introduction to the EU Tax Law
 • International Taxation
 • Fiscal optimisation of individuals
 • Undertakings for Collective Investments
 • Financial Markets
 • Finance

Członkostwo w zagranicznych towarzystwach / Membership in international organisations:

 • Global Centre for Corporate Governance (członek Centrum od 2016 r)/Global Centre for Corporate Governance (member since 2016)

Realizowane projekty badawcze / Research projects:

 •  03-10.05 2017 Wykłady w ramach Erasmus+ Visiting Professor Stay na Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir, Turcja), Wydział Ekonomii i Administracji, Departament Finansów Publicznych
  Erasmus+ Visiting Professor stay in Turkey, at Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Public Finance Department
 • 01.06-30.06.2016 Stypendium badawcze w Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance; Projekt z zakresu wymiany informacji podatkowych z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję (Monachium, Niemcy)
 • The research grant of Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance (Munich, Germany) – granted for the research project “Tax information exchange with uncooperative countries – the past, today and the future” ( Munich, Germany)
 • IV 2015 Stypendium badawcze z Münster Institute of Accounting and Taxation (Westphalian Wilhelms University); Stypendium na projekt z zakresu automatycznej wymiany informacji podatkowych w UE i zaprezentowanie wyników badań podczas 5th Workshop On Current Research In Taxation (1-2.07.2015, Praga, Czechy)
  The scholarship of Münster Institute of Accounting and Taxation (Westphalian Wilhelms University) – granted for the research project submitted to the 5th Workshop On Current Research In Taxation, Prague, Czech Republic, July 1-2, 2015
 • 03-31.07.2011 Stypendium Ernst Mach Grant w Instytucie Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego (Wiedeński Uniwersytet Ekonomiczny). Obszary badań: analiza konkurencyjności podatkowej krajów członkowskich UE oraz krajów trzecich, problemy związane z międzynarodową wymianą informacji podatkowych, dobre rządy w dziedzinie opodatkowania
  Ernst Mach Scholarship, Vienna University of Economics and Business – Guest researcher stay at Institute for Austrian and International Tax Law
  Research goals: good tax governance, exchange of tax information, changes in the global investment environment

Dorobek naukowy/  / Academic achievements:
–> baza: Nauka Polska –> link 

–-> baza: Google Scholar –>link

–-> baza: ResearchGate -> link: link

–-> baza: Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu –> link

–->baza: BazEkon –>link

Monografie:

 • „Towards the era of good tax governance”, LAP Lambert Academic Publishing, 05.02.2014, 84 pages (ISBN-10: 3659522767, ISBN-13: 978-3659522765) –>link

 

Artykuły naukowe w języku polskim/ Papers (in Polish):

 • „Działania aparatu skarbowego na rzecz zwiększenia skuteczności egzekwowania dochodów podatkowych”, Luka podatkowa – jej przyczyny, problemy pomiaru, sposoby ograniczania / Szołno-Koguc Jolanta, Wójtowicz Katarzyna ( red. ), 2019, str. 95-107 (ISBN 9788322793084), –>link
 • „Automatyczna wymiana informacji o indywidualnych porozumieniach podatkowych – analiza polskich rozwiązań”, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 358, 2018, str. 33-42 (ISSN 2083-8611), –>link
 • „Polskie porozumienia w zakresie cen transakcyjnych w kontekście dyrektywy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania”, Studia Prawno-Ekonomiczne, vol. 109, 2018, str. 175-188 (ISSN 0081-6841) DOI:10.26485/SPE/2018/109/11 –>link
 • „Skuteczność umów o wymianie informacji podatkowych w relacjach z państwami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową, Studia Prawno-Ekonomiczne tom CVI, 2018, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, str. 181-195 (ISSN 0081-6841), –> link
 • „Wymiana informacji z terytoriami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową – stan obecny i perspektywy rozwoju”, Annales UMCS Sectio H Oeconomia, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska (Vol. 51 (5)/ 2017), str. 41-58 (ISSN 0459-9586), –> link
 • „Efektywne stawki podatku dochodowego w Polsce – na przykładzie spółek indeksu WIG20, Nauki o Finansach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Red. E. Bogacka-Kisiel, Nr: 1(26), 2016, str. 9-23,  (ISSN 2080-5993) (A. Brodzka, K. Biernacki, M. Chodorek jako współautorzy) –> link
 • „Paneuropejska lista rajów podatkowych w walce z unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania”, Zeszyty Naukowe Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia Nr: 4/1 (82), Red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 4/1 (82), 2016, str. 879-890 (ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842) DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-73,  –> link
 • „Perspektywy rozwoju systemu automatycznej wymiany informacji podatkowych pomiędzy administracjami krajów członkowskich UE w oparciu o Dyrektywę o Oszczędnościach”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Innowacyjność w finansach – perspektywa Polski, Red. D. Fijałkowska, nr 462 2016, str. 95-109 (ISSN 2080-5993), DOI: 10.15611/pn.2016.462.07, –> link
 • „Europejska czarna lista jako element wspólnej polityki UE w stosunku do rajów podatkowych”, Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe UE w Katowicach 294/2016, 2016, str. 7-17 (ISSN 2083-8611),  –> link
 • Efektywne stawki podatku dochodowego w Polsce – na przykładzie spółek indeksu WIG20”, Brodzka, K. Biernacki, M. Chodorek jako współautorzy, Nauki o Finansach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016, Red. E. Bogacka-Kisiel (ISSN 2080-5993);  –> link
 • „Automatyczna wymiana informacji podatkowych w Unii Europejskiej – ewolucja Europejskiej Dyrektywy o Oszczędnościach, Zarządzanie Finansami – Mierzenie i Ocena Wyników Przedsiębiorstwa, Red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 855, Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia Nr 74, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, t. 1, str. 681–692 (ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842) –>link
 • „Inicjatywy międzynarodowe w kierunku poprawy przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu finansowego”, Nauki o Finansach 4(17) 2013, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013, Red. E. Bogacka-Kisiel, Wrocław 2013, str. 103-117 (ISSN 2080-5993) –> link
 • „Dobre rządy podatkowe w Unii Europejskiej – perspektywy rozwoju”, Kwartalnik Prawa Podatkowego nr 1/2013, Red. B. Brzeziński, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013, str. 53- 66 (ISSN 1509-877X)
 • „Współpraca międzynarodowa w zakresie dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania”, Ekonomia i Prawo, Tom XII, nr 2/2013, Red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke J., Toruń 2013, str. 273–285 (ISSN: 1898-2255) –> link
 • „Agresywne planowanie podatkowe – przyszłość czy przeszłość dla ponadnarodowych korporacji?”, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Zeszyt 30, Red. M. G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2013, str. 365-375 (ISSN 1898-5084, ISBN 978-83-7338-860-4) –> link
 •  „Wpływ kryzysu na pozycję konkurencyjną Andory i Monako – europejskich rajów podatkowych”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 35/2011 Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego, Red. J. Stacharska-Targosz, J. Szostak, 2011, str. 255-271(ISSN: 1426-9724)
 • „Przyszłość (nie)uczciwej konkurencji podatkowej”, Kwartalnik Prawa Podatkowego nr 4, 2011, Red. B. Brzeziński, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, str. 69-80 (ISSN 1509-877X)
 • „Perspektywy rozwoju wspólnej polityki podatkowej Unii Europejskiej”, Ekonomia i Prawo Tom VII, Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce cz. 1, Red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Toruń 2011, str. 35-48 (ISSN 1898-2255) –>link
 • „Zmiana miejsca rezydencji do celów podatkowych i jej wpływ na konkurencyjność niewielkich terytoriów – na przykładzie Andory i Monako”, Nauki o Finansach 7, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 186, Red. G. Borys, Wrocław 2011, str. 24-32 (ISSN 1899-3192)
 • „Konkurencyjność centrów finansowych offshore z perspektywy europejskiego inwestora”,  Rynki Finansowe i Ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Nr 143, Red: W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke, Poznań 2010, str. 550-561 (ISBN 978-83-7417-494-7)
 • Wpływ unijnego programu TACIS na rozwój państw postsowieckich”, Zeszyt Dziedzinowy Ekonomia 7. Regionalizm i Globalizacja, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 132, Red. J. Rymarczyk, Wrocław 2010, str. 49-58 (ISSN 1899-3192)
 • Korzyści i problemy wynikające ze stosowania amnestii podatkowej w świetle doświadczeń wybranych krajów UE”, Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Nr 16, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1193, Wrocław 2008, str. 38-47 (ISSN 0324-8445, ISSN 1427-2229)
 • „Przyszłość Singapuru jako centrum finansowego w świetle rozwoju krajów Azji Południowo-Wschodniej”, Globalizacja a Konkurencyjność w Gospodarce Światowej, Red. M. Noga, M.K. Stawicka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008, str. 253-262, ISBN 978-83-7556-096-1 (EAN 9788375560961)
 • „Centra finansowe offshore w świetle zmian w polityce podatkowej krajów trzecich”, Wybrane Problemy Reformy Systemu Podatkowego, Red. G. Michalczuk, I. Przychocka, J. Sikorski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007, str. 33-39 (ISBN 978-83-7431-126-7)
 • „Konkurencyjność centrów finansowych offshore”, Zarządzanie Finansami – Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości, Red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 455, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Nr 50, Szczecin 2007, Tom 2, str. 23-32 (ISSN 1640-6818, ISSN 1232-5821)
 •  „Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce – możliwości dla indywidualnego inwestora”, Przedsiębiorstwo wobec wyzwań rynku. Współczesne problemy ekonomiczne, Prace Doktorantów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Red. B. Iwankiewicz-Rak, Wrocław 2007, str. 63-72 (ISBN 978-83-7011-873-0)
 • „Fundusze hedgingowe – alternatywne możliwości inwestowania”, Przedsiębiorstwo wobec wyzwań rynku. Współczesne problemy ekonomiczne, Prace Doktorantów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Red. B. Iwankiewicz-Rak, Wrocław 2007, str. 13-22 (ISBN 978-83-7011-873-0)
 •  „Inwestowanie alternatywne”, CEO – Magazyn Top Menedżerów, numer 05/2006, str. 44-47 –>link
 • „Wpływ Dyrektywy o Oszczędnościach na zmiany klimatu inwestycyjnego dla osób fizycznych z Unii Europejskiej”, Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej Nr 10, Seria: Konferencje, Tom 2, Wrocław 2006, str. 407-412 (ISSN 1732-0240)

 

Artykuły naukowe w języku angielskim/ Papers (in English):

 • “Effects of GAAR clause – the Polish perspective”, Fraud in Accounting and Taxation and Its Detection. The Practice of Central and Eastern European Countries / Luty Piotr (red), 2022, Wroclaw University of Economics and Business, ss. 47-60, (ISBN: 978-83-7695-941-2), DOI:10.15611/2022.944.3, Project: Experience-sharing of Visegrad countries to tax avoidance activity – Visegrad Fund) ), A. Brodzka, K. Biernacki jako współautorzy –>link
 • “How Tax Capital Group May Influence on Tax Aggressiveness: Polish Perspective”, Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. (red.), 2020, International Business Information Management Association (IBIMA), str.13249-13256 (ISBN 9780999855157), A. Brodzka, K. Biernacki, D. Staszak jako współautorzy, –>link
 • “Exchange of Information on Cross-Border Tax Rulings As the European anti-Tax Avoidance Measure”, Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. ( red. ), 2019, International Business Information Management Association, str. 10984-10992 (ISBN 9780999855133), –>link
 • “Tax aggressiveness: the evidence from Polish property development companies”, Conference proceedings of 31st IBIMA Conference: 25-26 April 2018, str. 2625-2633 (ISBN: 978-0-9998551-0-2), A. Brodzka, K. Biernacki jako współautorzy,  –>link
 • “Increasing the transparency in European Union: developments of Country-by-Country Reporting”, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 93 (149), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2017 , str. 9-22 (ISSN 1641-4381), –>link
 • „Better governance through more transparency – the case of cross-border tax rulings”, Journal of Governance and Regulation, Vol. 6, Issue 1, 2017, str. 7-11 (ISSN – 2220-9352 (print), ISSN – 2306-6784 (online)  –>link
 • „Tax aggressiveness: the evidence from Polish listed companies, Corporate Ownership and Control, Vol. 6. Issue 3, Spring 2017, str. 20-24 (ISSN – 1727-9232 (print), ISSN – 1810-3057 (online) ”, (A. Brodzka, K. Biernacki, M. Chodorek jako współautorzy),  –> link
 • „Trends and Players in Tax Policy, Chapter 15: Poland”, in: Trends and Players in Tax Policy, Michael Lang et al (Eds.), IBFD, Volume 4 in the WU Institute for Austrian and International Tax Law – Tax Law and Policy Series (864 pages), July 2016, p. 493-526 (ISBN: 978-90-8722-359-5)
 • „Automatic exchange of tax information in the European Union – the standard for the future”, European Taxation 2016 (Volume 56), No 1, IBFD 2016, str. 26-33 (ISSN 0014-3138) –>link
 • “Automatic exchange of tax information in the European Union – the standard for the future”, a Chinese translation of the European Taxation paper, published in Taxation Translation Journal, issue 2, Shenzhen, 2016, p. 33-41
 • „The future of automatic tax information exchange in EU countries”, US-China Law Review, David Publishing Company, Volume 12, Number 2, Nowy Jork, kwiecień 2015, str. 352-363, ISSN 1548-6605 (Print), 1930-2061 (online –> link)
 • „The deadweight cost of implementation of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)”, Nauki o Finansach Financial Sciences 4(21) 2014, Red. E. Bogacka-Kisiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, str. 11-22 (ISSN 2080-5993) –>link
 • „Perspectives of effective tax information exchange system in European Union”, Conference Proceedings, 3rd International Scientific Conference “Whither Our Economies – 2013, Mykolas Romeris University, Vilnius, 2013, str. 209-216 (ISSN 2029-8501(online)) –>link
 • „The road to FATCA in European Union”, European Taxation 2013 (Volume 53), No 10, IBFD 2013, str. 517-520 (ISSN 0014-3138)
 • „FATCA from the European Union Perspective”, Journal of Governance and Regulation, Vol. 2. Issue 3, 2013, str. 7-13  (ISSN – 2220-9352 (printed version), ISSN – 2306-6784 (online version –>link)) 
 • „Tax incentives in emerging economies”, Business Systems and Economics, Vol. 3(1), 2013, str. 26-36  (ISSN 2029-8234 (online–>link))    
 • „Emerging Economies –  Fiscal Policies and International Relations”, Journal of Economics Studies and Research Vol. 2012 (2012), IBIMA Publishing, 9 pages, (ISSN 2165-9966 (online –>link)), 
 • „Developing countries – challenges in taxation area”, Wydawnictwo Konferencyjne “the 19th IBIMA Conference on Innovation Vision 2020: Sustainable Growth, Entrepreneurship, and Economic Development”, Barcelona, 12-13.11.2012, organizowana przez the International Business Information Management Asociation (IBIMA), IBIMA Publishing, str. 725-732. (ISBN: 978-0-9821489-9-0) –>link
 • „Developing countries in internationalised world – difficult aspects of taxation”, Conference Proceedings, 2nd International Scientific Conference “Whither Our Economies – 2012”, Mykolas Romeris University, Wilno, 2012, str. 174-181 (ISSN 2029-8501(online –>link))
 • „The era of exchange of information and fiscal transparency: the use of soft law instruments and the enhancement of good governance in tax matters”, European Taxation, Vol. 52, No. 8, IBFD 2012, str. 394-408 (ISSN 0014-3138) (artykuł autorstwa A. Brodzkiej i  S. Garufi) –>link
 • „Importance of fair tax competition in modern economies”, International Scientific Publications: Economy & Business Journal, Volume 6, 2012, str. 32-38 (ISSN (online) 1313-2555), –>link
 •  „Good tax governance’s role in the process of renewing economies”, Financial Sciences 1(10), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Red. E. Bogacka-Kisiel, Wrocław 2012, str. 21-31 (ISSN 2080-5993) –>link
 • „Offshore financial centres in decisions of private EU investors – perspectives of further development”, Financial Sciences 6, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 184, Red. E. Bogacka-Kisiel, Wrocław 2011, str. 101-111  (ISSN 1899-3192)